VÝZVA K PŘEVZETÍ AKCIÍ

12.11.2020 15:03

Jediný člen pedstavenstva spolenosti SYNTAXIS NORD a.s., IČ 25049445, se sídlem Záhoanská 749, eberov, 149 00 Praha 4, zapsané v obchodním rejstíku vedeném Mstskm soudem v Praze, oddíl B, vloka 25804,

  1. sdluje, e dne 10. 11. 2020 byla zapsána Usnesením Mstského soudu v Praze do obchodního rejstíku zmna právní formy spolenosti SYNTAXIS NORD s.r.o. ze spolenosti s ruením omezenm na akciovou spolenost s obchodní firmou SYNTAXIS NORD a.s., právní moc téhož dne;

  2. vyzvá akcionáe spolenosti k pevzetí nově vydanch kmenovch listinnch akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 2.000,- Kč ve lhtě 30 dnů ode dne doruení tohoto oznámení v sídle spolenosti, v pracovních dnech, denně od 9,00 do 15,00 hodin;

  3. vyzvá akcionáe spolenosti ke sdlení jejich ísla bankovního útu k zápisu do Seznamu akcionářů.

V Praze dne 12.11.2020

page1image17128000

------------------------------------------------------------

Jií Melzer, jediný člen pedstavenstva SYNTAXIS NORD a.s.