Oznámení představenstva obchodní společnosti SYNTAXIS NORD a.s.

13.05.2024 11:40

OZNÁMENÍ

 

představenstva obchodní společnosti

SYNTAXIS NORD a.s. 

 

sídlem Záhořanská 749, Šeberov

149 00 Praha 4 IČO: 250 49 445

 

zapsané v obchodním rejstříku vedeném 

Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 25804

(dále jen “Společnost”)

 

 

Představenstvo Společnosti oznamuje, že valná hromada Společnosti rozhodla dne 13.5.2024 o nuceném přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů, které byly emitovány Společností, na hlavního akcionáře dle ust. § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích takto: 

 

Valná hromada Společnosti: 

 

  1. určuje, že hlavním akcionářem Společnosti ve smyslu ust. § 375 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, je pan Jiří Melzer, dat. nar. 2. září 1969, bytem Záhořanská 756, Šeberov, 149 00 Praha 4 (dále jen Hlavní akcionář). Ke dni konání této valné hromady Společnosti vlastní Hlavní akcionář 999 kusů účastnických cenných papírů - kmenových akcií na jméno vydaných Společností o jmenovité hodnotě 2.000,- Kč každá, což dohromady představuje 99,9 % základního kapitálu Společnosti, s nimiž je spojen 99,9% podíl na hlasovacích právech ve Společnosti;

 

  1. rozhoduje o přechodu vlastnického práva ke všem účastnickým cenným papírům vydaných Společností vlastněným jinými vlastníky účastnických cenných papírů než Hlavním akcionářem na Hlavního akcionáře (dále jen Přechod účastnických cenných papírů). Přechod účastnických cenných papírů nabyde účinnosti uplynutím 1 měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku (dále jen Den účinnosti);

 

  1. určuje, že Hlavní akcionář poskytne ostatním vlastníkům účastnických cenných papírů Společnosti protiplnění za jejich účastnické cenné papíry, ke kterým přejde vlastnické právo na Hlavního akcionáře v rámci Přechodu účastnických cenných papírů ve výši 65.000 Kč za jeden účastnický cenný papír;

 

  1. určuje, že Hlavní akcionář poskytne protiplnění spolu s odpovídajícím obvyklým úrokem ke Dni účinnosti na své náklady prostřednictvím pověřené osoby Komerční banka, a.s., IČO: 45317054, se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07 (Pověřená osoba), a to nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne přechodu akcií na Hlavního akcionáře po splnění podmínek dle § 388 odst. 1 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. Příslušná částka protiplnění spolu s obvyklým úrokem bude vyplacena formou bezhotovostního převodu. Nebude-li Společnosti osobou oprávněnou k výplatě protiplnění sděleno číslo bankovního účtu pro bezhotovostní výplatu protiplnění, může se osoba oprávněná k výplatě protiplnění dostavit do jakékoliv pobočky Pověřené osoby, kde číslo bankovního účtu pro výplatu protiplnění Pověřené osobě sdělí. Okamžik přechodu akcií na Hlavního akcionáře a případné další podrobnosti výplaty protiplnění budou zveřejněny na internetových stránkách Společnosti. Pověřená osoba poskytne protiplnění tomu, kdo byl vlastníkem účastnických cenných papírů Společnosti ke Dni účinnosti, ledaže je prokázán vznik zástavního práva k těmto cenným papírům, pak poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli; to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva zaniklo.

 

 

 

Závěry znaleckého posudku:

 

Výše protiplnění byla doložena Znaleckým posudkem č. 590-06/2024 ze dne 14.3.2024 vyhotoveném Ing. Evou Jiráčkovou, bytem Praha 5 – Hlubočepy, Devonská 1179/4, PSČ 152 00, znalcem v oboru ekonomika, jmenovaném rozhodnutím Krajského soudu v Praze ze dne 7.12.2000, č.j. Spr 4129/99.

 

Navrhovaná výše protiplnění byla stanovena v souladu s ustanovením § 376 odst. 1 zákona o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“).

 

Při zpracování znaleckého posudku pro určení výše přiměřeného protiplnění pro účely nuceného přechodu účastnických cenných papírů byly znalcem analyzovány možné metody a oceňovací přístupy. 

 

Jmění Společnosti bylo oceněno prostřednictvím účetní hodnoty vlastního kapitálu, čistého obchodního majetku společnosti, zjištěného prostřednictvím výnosové metody diskontovaného peněžního toku DCF equity a substanční metodou. Účetní hodnota vlastního kapitálu činila 72 679 tis. Kč; Výnosová hodnota DCF equity činila 12 200 tis. Kč; Substanční metodou byla zjištěna hodnota 53 274 tis. Kč.

 

Pro výsledný odhad hodnoty jmění Společnosti se znalec přiklonil k hodnotě stanovené substanční metodou.

 

Znalec ve znaleckém posudku dospěl k závěru, že hodnota přiměřeného protiplnění jednoho kusu kmenové akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 2 000 Kč v procesu přechodu účastnických cenných papírů Společnosti činí 53.300 Kč. 

 

Upozornění na uložení veřejné listiny o usnesení valné hromady v sídle Společnosti 

 

V souladu s ust. § 384 ZOK je v sídle Společnosti k nahlédnutí uložena veřejná listina o výše uvedeném usnesení valné hromady, a to notářský zápis č. 184/2024 sepsaný dne 13.5.2024 JUDr. Františkem Boučkem, notářem se sídlem v Praze, v notářské kanceláři na adrese Praha 2, Karlovo nám. 559/28.

 

 

     

Jiří Melzer

jediný člen představenstva Společnosti

 

 

V Praze dne 13. května 2024