OZNÁMENÍ O STANOVENÍ DODATEČNÉ LHŮTY K PŘEVZETÍ AKCIÍ

13.01.2021 08:14

Jediný člen pedstavenstva spolenosti SYNTAXIS NORD a.s., IČ 25049445, se sídlem Záhoanská 749, eberov, 149 00 Praha 4, zapsané v obchodním rejstíku vedeném Mstskm soudem v Praze, oddíl B, vloka 25804,

  1. sdluje, e dne 10. 11. 2020 byla zapsána Usnesením Mstského soudu v Praze do obchodního rejstíku zmna právní formy spolenosti SYNTAXIS NORD s.r.o. ze spolenosti s ruením omezenm na akciovou spolenost s obchodní firmou SYNTAXIS NORD a.s., právní moc téhož dne;

  2. vyzvá akcionáe spolenosti, kteí si nepevzali nově vydané kmenové listinné akcie v ádně stanovené lht, aby tak uinili v dodatené lht;

  3. uruje dodatenou lhtu pro pevzetí nově vydanch kmenovch listinnch akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 2.000,- Kč emitovanch spoleností SYNTAXIS NORD a.s., která poíná běžet dnem 1. 2. 2021 a koní uplynutím dvou msíc, tj. 31. 3. 2021;

  4. v této dodatené lhtě je mono vyzvednout akcie v sídle spolenosti, v pracovních dnech, denně od 9,00 do 15,00 hodin po pedchozí telefonické dohodě na telefonním ísle 603 552 361;

  5. nepevezmou-li si akcionái své akcie ani ve výše uvedené dodatené lht, budou tyto nepevzaté akcie prodány ve veejné drabě v souladu s píslunmi ustanoveními zákona o pemnách, zákona o veejnch drabách a ostatních právních pedpis.

V Praze dne 13. 1. 2021